טקס הנחת אבן הפינה של בניין צ'ק פוינט באוניברסיטת תל אביב

טקס הנחת אבן הפינה של בניין צ'ק פוינט באוניברסיטת תל אביב

08 September 2016

טקס הנחת אבן הפינה של בניין צ'ק פוינט באוניברסיטת תל אביב 

Check Point

the jerusalem post – front 6.9.2016

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>