קול קורא למלגות סטודנטים

משרד האנרגיה

31 July 2017
משרד האנרגיה
תאריך פרסום המכרז:
24/07/2017
מועד אחרון להגשת הצעות:
17/09/2017
מועד אחרון להגשת שאלות: 15.8.17 בשעה 14.00
מועד פרסום הבהרות:  7.9.17
מועד אחרון להגשת הצעות באמצעות דואר רשום בלבד כמפורט במסמכי המכרז: 17.9.17 בשעה 14.00
 
 

הגשת הבקשות למלגות משרד האנרגיה תיעשה רק דרך רשות המחקר.

לפרטים והנחיות אנא פנו לגב' מיטל שי בטל' 03-6406275.

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 17.9.17.

בהצלחה!

 
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>