Scholarships

קול קורא להגשת מועמדויות ל: "מלגות נשיא ומכון מינץ"

לדוקטורנטים העוסקים בתחום האנרגיה המתחדשת לשנת 2016

 

מלגות הדוקטורט מיועדות לתמיכה בסטודנטים העוסקים בכל תחומי המחקר של האנרגיה המתחדשת: אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, אגירת אנרגיה, הפקת אנרגיה מביו מסה, רשת חשמל חכמה, מדיניות אנרגיה ועוד. עדיפות תינתן למחקרים בעלי אופי יישומי ובעלי הקשר גלובאלי.

 

התמיכה המוצעת

הדוקטורנטים הזוכים יקבלו מלגה בגובה המקסימלי הנהוג בכל פקולטה:

בפקולטות להנדסה, מדעים מדוייקים ומדעי החיים – המלגות יהיו עד לגובה 200%

במדעי החברה, הפקולטה לניהול, משפטים ומדעי הרוח – המלגות יהיו בגובה המקסימלי הנהוג בפקולטות אלה.

 

קריטריונים להערכה

  1.             מצוינות אקדמית של המועמד
  2.            הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום האנרגיה המתחדשת
  3.            חשיבות שאלת המחקר והתרומה הפוטנציאלית לתחום האנרגיה המתחדשת

 

מסמכים דרושים

  1.             אישור המעיד על זכאות לתואר שני או אישור על הגשת עבודת התזה לתואר השני
  2.             שני מכתבי המלצה, רצוי שלפחות אחד מהם יהיה מחוקר שאינו שייך לסגל האקדמי של המוסד בו סיים המועמד את לימודי התואר השני
  3.            קורות חיים (כולל ציוני תואר ראשון ושני)
  4.             רשימת פרסומים
  5.            מכתב מאיש סגל אוניברסיטת תל-אביב המעיד על נכונותו להנחות את המועמד

 

מועד ההגשה                                                                                                                                 

                בקשות יש לשלוח בפורמטPDF   בדוא"ל לכתובת tamib@tauex.tau.ac.il לא יאוחר מה-1.5.16.

            ההגשה בשפה האנגלית בלבד!

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>